De Hogt at night

325 ha Campuslandschap nu, 465 ha straks.

C2C: Parkeergarage

De gezamenlijke C2C aanpak in Brainport Avenue biedt vele technologische en economische kansen.

Koe in de natuur

Er valt nog zoveel te ontdekken!

1 2 3

Ruimtelijke kwaliteit

Brainport Avenue is een belangrijke internationale toplocatie voor de high tech kennis- en maakindustrie. In Brainport Avenue wordt structureel gewerkt aan het versterken van het vestigingsklimaat voor kennisintensieve bedrijven. Hierbij wordt het ontwikkelen van een hoge ruimtelijke kwaliteit ingezet als ‘lokmiddel’. Brainport Avenue moet zich blijvend ontwikkelen als de etalage van Brainport.  Een hoogwaardige plek waar je kunt beleven waar Brainport voor staat, maar ook een plek waar kenniswerkers kunnen floreren en optimaal profiteren van de omgeving.

Om deze opgave voor lange tijd te borgen, is een zogenaamd Kwaliteitsteam opgericht. Zij begeleiden de planvorming en ruimtelijke initiatieven in Brainport Avenue. Hun leidraad is het rapport ‘Criteria voor de ruimtelijke kwaliteit, november 2010’. Het rapport geeft handvaten, richtlijnen en grote lijnen met ruimte voor flexibele invulling. Het Kwaliteitsteam heeft het laatste woord. Zij brengen een onafhankelijk en zwaarwegend advies uit aan de betrokken gemeentebesturen.

De opgave in Brainport Avenue beslaat 25 kilometer snelweg en bovenal 3.250 hectare (her) te ontwikkelen grond, waarvan 1.140 hectaren natuur. Het dragend element van deze ontwikkeling is de snelweg zelf. Deze ‘Parkway’ heeft een ruime groene opzet en slingert letterlijk door een rustig landschap met slechts nu en dan een dynamisch stedelijk accent. Deze kwaliteit wordt gekoesterd en zal worden versterkt, bijvoorbeeld door het toevoegen van een Parkplateau (landschapsicoon) en een gebouw over de snelweg heen (stadsicoon). De zichtbaarheid van Eindhoven Airport en die van het Dommeldal zullen worden verbetert. De te ontwikkelen bedrijventerreinen in Brainport Avenue voegen zich in het landschap. Per terrein staan richtlijnen opgenomen over de gewenste oriëntatie en plaatsing van bouwblokken,  de bouwhoogte en bouwdichtheid, de ontsluitingsstructuur, de parkeeroplossing en de groenstructuur. Bovendien worden voorzichtige uitspraken gedaan over de gewenste architectuur en reclame uitingen.

Het rapport ‘Criteria voor de ruimtelijke kwaliteit’ is hier te downloaden. Het Kwaliteitsteam is in te zetten in overleg met het Programmabureau Brainport Avenue.